Poznaj nasz zespół

DR INŻ. ROBERT TYLINGO

Lider merytoryczny Chitone sp. z o.o.

Ekspert w zakresie reologii oraz chemii biopolimerów. Specjalista w dziedzinie racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania produktów ubocznych powstających podczas przetwórstwa surowców pochodzenia morskiego, w tym kolagenu, żelatyny, białek niekolagenowych, hydrolizatów białkowych, oleju rybnego i chitozanu. Współtwórca technologii Hydrożelu Chitozanu. Autor kilkunastu publikacji naukowych w czasopismach JCR, monografii z zakresu chemii i technologii żywności, systemów jakości stosowanych w przemyśle spożywczym. Naukowiec ściśle współpracujący z przemysłem. Autor licznych wdrożeń i opracowań technologicznych realizowanych przy współpracy z partnerem przemysłowym. W Chitone sp. z o.o. pełni funkcję kierownika ds. Badań i Rozwoju, odpowiada za całokształt opracowania technologii wytwarzania technologii ChitoVelum® oraz ChitoVelum® PRO, ich skalowania i identyfikację nowych zastosowań.

DR INŻ. GRZEGORZ GORCZYCA

Założyciel AG Medica/Chitone sp. z o.o.

Ekspert w dziedzinie biopolimerów i biomateriałów. Inicjator i współtwórca technologii ChitoVelum® PRO. Doświadczenie w zarządzaniu innowacyjnymi projektami, a także w realizacji projektów badawczych, zdobywał jako kierownik projektów realizowanych w ramach programów FNP (VENTURES, IMPULS) a także jako założyciel i Wiceprezes innowacyjnego start-upu: Sorpla Sp. z o.o.. Inicjator i współtwórca wynalazków chronionych pięcioma patentami (4 UPRP, 1 USA); autor 13 publikacji naukowych. Uczestnik renomowanych szkoleń z zakresu zarządzania projektami, organizowanych przez Centre for Entrepreneurial Learning Judge Bussiness School Uniwersytetu w Cambridge „IGNITE” i „ENTERPRISERS”. W latach 2015-2016 pełnił funkcję brokera innowacji w ramach programu MNiSW. Od 2016 roku ekspert NCBiR w ocenie innowacyjnych projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR. W Chitone sp. z o.o. pełni funkcję lidera projektu, prezesa zarządu, łącząc obowiązki związane z rozwojem technologii ChitoVelum® oraz ChitoVelum® PRO z działaniami wdrożeniowymi mającymi na celu ulokowanie technologii na rynku.

KRZYSZTOF MALICKI

Wiceprezes Zarządu

Absolwent wydziału elektroniki, telekomunikacji i informatyki (1999) oraz wydziału zarządzania i ekonomii (2000) Politechniki Gdańskiej. W 2001 roku ukończył profesjonalny kurs finansów dla menadżerów w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów, a w 2003 roku zdobył certyfikat Project Management Professional wydawany przez PMI. W latach 2002-2017 zarządzał z poziomu dyrektora lub członka/prezesa zarządu wieloma firmami prowadzącymi prace B+R, z których najważniejsze to: Safe Computing, NET Technology, Ogicom, Inotel, Datera, Aiton Caldwell. Największym sukcesem było założenie i wprowadzenie na NewConnect spółki Aiton Caldwell S.A., której jest głównym akcjonariuszem i przewodniczącym rady nadzorczej. Posiada doświadczenie w inicjowaniu i budowaniu wartości projektów oraz przygotowaniu i prowadzeniu procesów inwestycyjnych na rynku start-up oraz transakcji M&A.W Chitone sp. z o.o. pełni rolę Wiceprezesa Zarządu będąc jednocześnie menadżerem ds. Rozwoju, dbając o utrzymanie w spójności strategii rozwoju przedsięwzięcia oraz inicjując i prowadząc negocjacje z kluczowymi partnerami biznesowymi.